Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri

I. AMAÇ VE KAPSAM
Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen; insanların ne yapması, nasıl davranması gerektiğini bildiren ilkelerin bütününü kapsamaktadır.

Etik Kurallar; Sazcılar çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturmak, doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

II. ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

A. Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Çıkar çatışması, bir kişi ya da kurumun statüsünü uygunsuz bir şekilde kullanmak suretiyle kişisel ya da kurumsal menfaatler elde etme potansiyelini gösteren durumdur.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemlerle korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddütte kaldığımız durumlarda yöneticimize ve insan kaynakları yöneticisine danışırız.

i. Kendi ve Yakınları Lehine İşlem Yapmama
Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Sazcılar adını kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Çıkar çatışması teşkil edecek şekilde, Sazcılar çalışanlarının rakip, tedarikçi ya da müşteri ilişkisi içinde olan veya iş yapma çabası içindeki herhangi bir kuruluşta, kendisinin, eş ve üçüncü derece dâhil akrabalarının mali çıkarının olmaması gerekir.

Çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlarda çalışanların yöneticilerine ve insan kaynakları yöneticisine danışmaları gerekmektedir.

ii. Hediye Kabul Etme ve Verme
Sazcılar çalışanlarının kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto istememeleri veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul etmemeleri gerekir.
Sembolik anlamı olduğuna dair şüphe olmayan hediyeler, şirketin tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler hariç iş ilişkisi içerisinde oldukları kurum ve kişilere hediye alıp, hediye veremezler.

Çalışanlarımız, iş dünyasında makul sınırlarda eğlence ve yemek aktiviteleri düzenleyebilir, benzer aktivitelere iştirak edebilir. Çalışanlarımızın 3. şahısların sponsor olduğu veya harcamaları üstlendiği aktivitelerde karar alma süreçlerini etkilemek bakımından potansiyel çıkar çatışması oluşturabilecek durumlara dikkat etmeleri beklenir.

Rüşvet ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez.

iii. Siyasi Faaliyetler
Şirket çalışanları görevini ifa ederken siyasi oluşumlara şirket adını kullanarak üye olmamalıdır.

Hiçbir çalışanımız, iş yerinde, siyasi nitelikli kaynak yönetimi çalışmaları veya kampanya faaliyetleri ile ilgilenemez veya bu faaliyetler için şirketi kullanamaz.

C. Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik
Bilgi, Sazcılar’ın vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirketimizin ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

Gizli bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla; Sazcılar’a ait fikri mülkiyet hakları ve her türlü yeniliğin yanı sıra; personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği veya uygulamaya aldığı veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, iş süreçleri, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile iş planları(pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel özlük bilgileri, müşteri listeleri, fiyat, ürün tasarımları, yöntem bilgisi (know-how), şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimlik bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgiler ve benzeri her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgileri içerir.

Uygulama Esasları
SAZCILAR çalışanlarının gizli bilgilere ilişkin hassasiyet göstermesi ve uyması gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 • Gizli bilgiler, yargı kararları ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
 • Gizli bilgiler değiştirilmemeli, kopyalanmamalı ve tahrip Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile kayıt altına alınır.
 • Gizli belge ve bilgiler kurum dışına çıkarılmamalıdır. Kurum dışına çıkarılması gereken zorunlu durumlarda bilginin sorumlusu ve ilgili üst birimin en üst yöneticisinin (Genel Müdür/Başkan Yardımcısı) onayı alınmalıdır.
 • Şirket bilgi sistemlerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları, yetkileri ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulmalı, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmamalıdır.
 • Şirket gizli bilgileri yemekhane, asansör, servis arabaları vb. umumi yerlerde konuşulmamalıdır.
 • Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır. Bu uygulamalarda hukuki destek alınması esastır.
 • Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
 • Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan hak vb. özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanmamalıdır. Çalışana ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Çalışanlar bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.
 • Gizli olduğu yazılı olarak belirtilmese dahi, tanımda belirtilen nitelikteki her türlü bilgi ve belgenin gizliliğinin korunması gerekmekte olup çalışanlarımızın bu sorumluluğu, Sazcılar’da çalıştıkları süre boyunca ve işten ayrılmaları halinde devam

D. Sorumluluklarımız
Sazcılar olarak iş faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci içinde hareket ederiz. Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

i. Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye

Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

ii. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

iii. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.

Adil ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi:

 • Şirket uygulamaları, istihdam ve çalışma hayatına dair yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
 • Sazcılar insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, performans yönetimi, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar, eğitim vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul
 • İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
 • Yöneticilerin çalışanlar ile borç – alacak ilişkisi içerisine girmeleri yasaktır

İş yerinde saygı ve özel hayatın gizliliği:

 • Sazcılar çalışanları birbirleri ile olan ilişkilerinde, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, dürüst, sorumluluk duygusu içerisinde ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket
 • Kişiler arasındaki her türlü sözlü, yazılı ve elektronik haberleşme, kendilerinin ön izni olmaksızın kayıt altına alınamaz, başkaları ile paylaşılamaz, yayınlanamaz ve amacı dışında kullanılması yasaktır.
 • İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan şahıslarla paylaşılmaz.

Taciz ve psikolojik bezdirme:

 • Çalışanlarımıza veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımıza yönelik, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilmez. Bu tür ihlal durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere yönelik muhtemel olumsuz tutum ve davranışlar etik kurallarımızın ihlali olarak değerlendirilir.
 • Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez.

iv. Tedarikçi / İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

v. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Sazcılar olarak toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

vi. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; sosyal sorumluluk, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için önemlidir. Toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışırız.

Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket ederiz, tedarikçilerimizin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetiriz.

III. UYGULAMA VE DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler
Bir hareket planına karar verirken yol gösterici olarak aşağıdaki soruların dikkate alınması gerekmektedir:

 • Bu etkinlik/davranışımız yasalara, kurum içi politika ve prosedürlere uygun mu?
 • Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk?
 • “Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile ne ölçüde örtüşüyor?

B. Görev ve Sorumluluklar

i.Çalışanların Görev ve Sorumlulukları
Etik kurallar ve çalışma ilkeleri, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki temel kuralları ortaya koymaktadır. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Sazcılar çalışanlarının:

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Şirket için geçerli olan genel ve görev alanlarına özel politika ve prosedürleri öğrenme, uygulama,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında konulan kural ve talimatlara tam uygunluk içerisinde hareket etme ve iş yaparken gerekli önlemleri alma,
 • Sazcılar Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri ile ilgili eğitimlere katılma, ilgili dokümanları okuma, anlama ve bunlara uygun hareket etme,
 • Gözlemlediği olası ihlalleri ivedilikle isimli veya isimsiz olarak İnsan Kaynaklarına yazılı veya sözlü olarak iletme, iftira nitelikli her türlü bildirimden hassasiyetle kaçınma sorumlulukları bulunmaktadır.

ii. Etik Kural Danışmanlarının Görev ve Sorumlulukları
Etik Kural Danışmanları;

 • Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek, danışmanlık yapmaktan,
 • Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren etik uygunsuzlukları Etik Kurul’a yönlendirmekten,
 • Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul’un talebi doğrultusunda katkıda bulunmaktan,
 • Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul’a raporlamaktan,
 • Etik Kurul’un yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten,
 • Şirkette yürütülen etik uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek, uygulamalarda destek olmaktan
 • Etik Kural Danışmanı, Sazcılar şirketinin bünyesindeki insan kaynaklarından sorumlu yöneticidir.

iii. Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları
Sazcılar yöneticilerinin, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde İnsan kaynakları Yöneticisine en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

C. Uyumsuzlukların çözümlenmesi

i. Etik Kurul Organizasyonu
Etik konulardaki uyumsuzluklar Sazcılar Etik Kurulu bünyesinde çözümlenir. Etik Kurul; Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Yöneticisinden oluşur. Etik Kurul’un raportörlüğünü İnsan Kaynakları Yöneticisi icra eder.

ii. Etik Kurul Çalışma İlkeleri
Etik kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Bildirimler ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar. Etik ihlal bildiriminde bulunan çalışanlara veya kişilere yönelik muhtemel misilleme niteliğindeki tutum ve davranışları önleyici bir politika
 • Soruşturmayı gizlilik kuralları içinde yürütür.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi, delil ve belgeler tutanağa
 • Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
 • Soruşturma ivedilikle ele alınır ve sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşılır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan

Sazcılar Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür onayı ile yayınlanmış olup senede bir kez ihtiyaçlar, değişen koşullar ve güncel uygulamalar doğrultusunda gözden geçirilmektedir. Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

İletişim Kanalları:
Telefon numarası: 0 224 411 10 63/93
Mail: etik@sazcilar.com.tr

Hazırlayan
İnsan Kaynakları Departmanı
Onaylayan
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Sazcılar
imza-1