Sosyal Uygunluk Politikası

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan standartları içerir. Hedefimiz Sazcılar bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu amaçla sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Sazcılar sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika ile çalışanlarımızın kanunlar çerçevesinde tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim ortamını sağlamayı, saygı ve değer gördüğü bir işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı ödevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Çalışan kişi rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
İşletmemiz çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığın Önlenmesi
Çalışanları dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul ile değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma ve disiplin uygulamalarını da bu doğrultuda özen göstererek gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Bu işlerin yapılmasında kanunların hamilelere, genç işçilere ve engellilere tanıdığı özel çalışma şartları dışında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunar.

Çalışma Saatleri
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, yapılması durumunda kanunlarca belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine ve müşteri standartlarına uymayı, yapılan fazla mesainin ücretini kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi taahhüt eder.

Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğüne Saygı Gösterilmesi
Çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi taahhüt eder.

Ücret ve Ödemeler
Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü şekilde hesaplayarak ödemeyi; Çalışanlara ödenecek minimum ücreti ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği
Daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi; İş, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında yasal düzenlemeler doğrultusunda, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi yürütmeyi, güvenliğine etki eden faktörler ve koşullar konusunda gerekli tedbirleri almayı, İSG uygulamalarını iyileştirmeyi taahhüt eder.

Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi
Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yapacağını, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını taahhüt eder.

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum
Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eder.

Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
Tüm çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya kötü muameleye izin vermemeyi taahhüt eder.

Rüşvet ve Yolsuzluk
Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyali almak ve vermek kesinlikle yasaktır.

Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden kazanç sağlanacak hiçbir hediye ve ödemenin hiçbir koşulda kabul edilmeyeceği ve bu tür taleplerde bulunulmayacağını, bu konuda belirlenmiş ve duyurulmuş SAZCILAR Etik Kuralları çerçevesinde davranılacağını taahhüt eder.

Çevrenin Korunması
Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve etkin bir atık yönetimi ile kirliliği azaltmayı, ayrıca etkin bir enerji yöntemiyle doğal kaynakları korumayı ve çevreye olan etkimizi azaltmayı taahhüt eder.

Tedarikçiler ile İlişkiler
Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının aksiyon planı ile izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini taahhüt eder.