07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında şirketimiz SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş.’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında web sitesi ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup gerekli olduğu durumlarda SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş. tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

  1. VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Web sitesi tedarikçi olarak ziyaretçi kaydı oluşturulması sürecinde işlenebilen kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

Kimlik Verileri; Ad-soyadı.

İletişim Verileri; E-posta adresi bilgisi, cep telefonu numarası, faks numarası.

Mesleki Deneyim Verileri; Meslek, görev ve unvan bilgisi.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş.’ye açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanunun 4. maddesi ışığında 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş., kişisel verileri doğrudan sizlerin vermiş olduğu bilgilerle elektronik olarak, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat hukuki sebebi doğrultusunda toplamaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/2. maddesinde öngörülen ilkeler ışığında 5/2. maddesinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a)işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)işlenmişse bilgi talep etme,

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “www.sazcilar.com.tr” internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş. “Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Mine Caddesi 205. Sokak No:5 16140 Nilüfer/Bursa” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@sazcilar.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

SAZCILAR OTOMOTİV SAN. TİC. VE A.Ş.